1. Administratorem podanych danych osobowych jest  „AQUA” S.A. z siedzibą w Bielsku-Białej przy ul. 1 Maja 23, dane kontaktowe: aqua@aqua.com.pl, zwana dalej Administratorem.
  2. Kontakt z inspektorem ochrony danych osobowych zapewniony jest pod adresem poczty elektronicznej – iod@aqua.com.pl oraz  listownie na adres Administratora: ”AQUA” S.A. ul. 1 Maja 23, 43-300 Bielsko-Biała.
  3. Podane dane osobowe przetwarzane będą w celu  rozpatrzenia składanego wniosku.
  4. Podstawą przetwarzania podanych danych osobowych jest zgoda na przetwarzanie danych osobowych podanych we wniosku.
  5. Odbiorcą podanych danych osobowych mogą być podmioty upoważnione do ich otrzymania na podstawie przepisu prawa.
  6. Podane dane nie będą przekazywane do Państw trzecich ani do organizacji międzynarodowych.
  7. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści podanych danych oraz prawo ich  sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia     danych, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym   momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie  zgody przed jej cofnięciem. Prawa te nie są bezwzględne, a przepisy przewidują wyjątki od ich realizacji.
  8. Podane dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny do rozpatrzenia wniosku. Wnioski niezakwalifikowane niszczone są po zakończeniu prac nad wyborem wniosków.
  9. Ma Pani/Pan prawo wniesienia skargi do  Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie podanych danych osobowych  narusza przepisy o ochronie danych osobowych.
  10. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest  dobrowolne ale niezbędne do rozpatrzenia składanego wniosku. Brak podania danych osobowych spowoduje odrzucenie wniosku.
  11. Podane dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.